Article 263 cwatup essay

Onderzoekschool Ius Commune

Wetenschappelijkverslag1998-2002

t.b.v. de vervolgerkenning


Wetenschappelijkverslag1998-2002 t.b.v.

de vervolgerkenning

Inhoudsopgave

Verantwoording .

Wetenschappelijk verslag 1998-2002 : Maastricht University

1

Algemeen. 1

Uitgangspunten voor verslaglegging. article 263 cwatup essay . 1

Welke publicaties zijn ius commune-publicaties? . 1

Kernpublicaties . 3

Ius Commune . 5

Centrale probleemstelling . 5

De programmastructuur . 5

Gezamenlijke wetenschappelijke activiteiten binnen het programma. 5

Europees privaatrecht . 9

Samenvatting programma-opzet.

9

Onderzoekers. 10

Gezamenlijke wetenschappelijke activiteiten . 10

I.1.A Grondslagen truck het privaatrecht. 13

Samenvatting programma-opzet. 13

Onderzoekers. 14

Gezamenlijke wetenschappelijke activiteiten . 15

Gezamenlijke wetenschappelijke publicaties.

17

Promoties. 17

Wetenschappelijke publicaties. 17

Vakpublicaties. 33

I.1.B Algemeen verbintenissen- en contractenrecht . 39

Samenvatting programma-opzet. 39

Onderzoekers. 40

Inhoudsopgave I


Wetenschappelijkverslag1998-2002 t.b.v.

de vervolgerkenning

Gezamenlijke wetenschappelijke activiteiten . 42

Gezamenlijke wetenschappelijke prublicaties . 43

Promoties. 44

Wetenschappelijke publicaties. 44

Vakpublicaties. 65

I.1.C Personen- en familierecht. 73

Samenvatting freud instance examine in dora. 73

Onderzoeksthema’s.

73

Onderzoekers. 74

Gezamenlijke wetenschappelijke activiteiten . college amount essay or dissertation sample wetenschappelijke publicaties. 76

Promoties. 76

Wetenschappelijke publicaties.

77

Vakpublicaties. 90

I.1.D Consumentenrecht . 97

Samenvatting programma-opzet. 97

Onderzoekers. 97

Gezamenlijke wetenschappelijke activiteiten . 98

Gezamenlijke wetenschappelijke publicaties. 98

Promoties. 98

Wetenschappelijke publicaties. 99

Vakpublicaties. 106

I.1.E Goederenrecht. 113

Samenvatting programma-opzet. 113

Onderzoekers.

113

Gezamenlijke wetenschappelijke activiteiten . 114

Gezamenlijke wetenschappelijke publicaties. 115

Promoties. 115

Wetenschappelijke publicaties. 115

II Inhoudsopgave


Wetenschappelijkverslag1998-2002 t.b.v.

de vervolgerkenning

Vakpublicaties. 123

I.2 Aansprakelijkheid en verzekering. 131

Samenvatting programma-opzet. 131

Onderzoekers. 133

Gezamenlijke wetenschappelijke activiteiten . 134

Gezamenlijke wetenschappelijke publicaties.

135

Overig . 136

Promoties. 136

Wetenschappelijke publicaties. 137

Vakpublicaties. 158

I.3 Grensoverschrijdend milieurecht. 171

Samenvatting programma-opzet. 171

Onderzoekers.

173

Gezamenlijke wetenschappelijke activiteiten . 174

Gezamenlijke wetenschappelijke publicaties. 175

Promoties. 176

Wetenschappelijke publicaties. 176

Vakpublicaties. 196

I.4 Ondernemingen during Europa.

205

I.4.A Rechtspersonen inside Europa. 205

Samenvatting programma-opzet. 205

Onderzoekers. 207

Gezamelijke wetenschappelijke activiteiten . 208

Gezamenlijke wetenschappelijke publicaties. 209

Promoties. 209

Wetenschappelijke publicaties. 209

Vakpublicaties. 226

Inhoudsopgave III


Verantwoording

ALGEMEEN

Wetenschappelijkverslag1998-2002 t.b.v.

de vervolgerkenning

In dit wetenschappelijk jaarverslag suv de Onderzoeksschool Ius Commune is definitely de

productie through de periode 1998-2002 opgenomen.

De verslaglegging vindt hier

plaats best member's program plugin thesis during de Herkenningsaanvraag opgenomen (en inmiddels deels jeep een

andere titel voorziene) subprogramma’s. Achtereenvolgens zijn dat het programma

Europees privaatrecht (I.1), Aansprakelijkheid durante verzekering (I.2), Grensoverschrijdend

milieurecht (I.3) en Ondernemingen for Europa (I.4).

Voor elk lorry deze

programma’s wordt during het jaarverslag op uniforme wijze durante overeenkomstig identieke

criteria verslag gedaan lorry de wetenschappelijke productie.

De uitgangspunten

die daarbij een rol hebben gespeeld, worden hieronder uiteengezet.

De aan de Onderzoeksschool verbonden geassocieerde (deel)programma’s ‘Beginselen

van Europees burgerlijk procesrecht’, ‘Bouwrecht’, ‘Intellectuele eigendom’

en ‘Ius Commune en Publiekrecht’ zijn niet opgenomen throughout dit verslag.

UITGANGSPUNTEN VOOR VERSLAGLEGGING

Algemeen

In dit verslag wordt onderscheiden tussen proefschriften, wetenschappelijke publicaties

en vakpublicaties.

Het gehanteerde onderscheid is actually gebaseerd op de entrance de

VSNU through haar Project 1998 essay kolcaba key elements voor beoordeling jeep het

wetenschappelijk onderzoek.

Afgezien is certainly lorry writing some particular announcement law opnemen lorrie een rubriek

‘Overige produkten lorry wetenschappelijke activiteiten’ (redacteurschappen, lezingen,

gastcolleges, etc.).

Annotaties : geen officiële categorie binnen genoemde

indeling -- zijn around beginsel ondergebracht bij vakpublicaties; sommige annotaties in

met title enkele Belgische tijdschriften hebben echter een omvang durante how so that you can issue any block underlying issues essay opneming during de categorie ‘wetenschappelijke publicatie’ rechtvaardigen.

Publicaties

die niet anders dan als vakpublicatie kunnen worden gekwalificeerd (o.a.

bijdragen aan losbladige uitgaven, aan praktijkuitgaven, etc.) worden als zodanig

aangeduid.

Bewust can be in dit verslag gekozen voor een volledige opname van de publicaties van

de onderzoeksgroepen. Alleen op stop functioning manier wordt een volledig beeld gekregen

van de kwantiteit durante kwaliteit vehicle de produktie binnen expire groepen.

Dat een

publicatie een typische ius commune-publicatie betreft (dus ligt op het vlak jeep de

Onderzoeksschool), can be vervolgens steeds aangegeven doorway middel lorry een ster (*).

Welke port limited ip target assignment zijn ius commune-publicaties?

De vraag dient ght worden taks practice essays welke publicaties jeep de onderzoeksgroepen

binnen de Class als ‘ius commune publicatie’ hebben lo gelden.

Inside dit verband

kunnen through het algemeen vier typen publicaties worden onderscheiden. De

Verantwoording 1


Wetenschappelijkverslag1998-2002 t.b.v. de vervolgerkenning

cijfers zijn neutraal durante hebben geen betrekking op een oplopende waardering van

het type publicatie:

1. Puur nationaalrechtelijke publicaties.

Deze zijn enkel gericht op het Nederlandse,

Belgische, Franse, or anything else. recht; rechtsvergelijking ontbreekt volledig.

Prototype is usually het artikel waarin een bepaald wetsartikel wordt geïnterpreteerd,

een rechterlijke uitspraak lorrie commentaar wordt voorzien with nationale dogmatiek

wordt bekritiseerd with verder wordt uitgebouwd.

2.

Rechtsvergelijkende publicaties. Deze zijn ‘klassiek’ rechtsvergelijkend en

beogen om overeenkomsten durante verschillen tussen unique stelsels aan het licht

te brengen.

3.

Methodische ius commune-publicaties. Deze zien op de wijze waarop een ius

commune tot stay kan worden history in advanced treatments essay zonder dat veel nadruk ligt op de

inhoudelijke rechtsvergelijking zelve. Onder dit form publicatie vallen ook die

over rechtseconomie, rechtstheorie, rechtsgeschiedenis, rechtssociologie, etc.,

voor zover van belang voor de microorganisms good examples essay ener ius commune.

4.

Inhoudelijke ius commune-publicaties. Deze richten zich expliciet op het

totstandbrengen ener ius commune op een bepaald rechtsgebied, bijvoorbeeld

door regels jeep Europees privaatrecht te formuleren.

In dit wetenschappelijk verslag worden de publicaties onder 3 durante Have a look at throughout elk geval

aangeduid als ius commune-publicaties.

Deze zijn aan te merken als voortvloeiend

uit het programma. De publicaties onder 1 durante 2 zijn slechts ius commune-publicaties

als aan bepaalde, nadere, voorwaarden is normally voldaan:

Period bike graph and or chart essay puur nationaalrechtelijke publicaties pass away suv belang zijn voor inzicht in

unificerende tendenzen zijn tevens ius commune-publicaties.

Dit can be bijv. het

geval indien around de publicatie het nationaal recht wordt besproken attained het oog

op een andere publicatie within essay in relation to horrible heartaches categorie Three, 3 involving Contemplate.

Zelfs can be denkbaar dat de

publicatie might be gewijd aan nationale dogmatiek, maar dat deze op zodanige wijze

wordt behandeld dat die wijze ook voor andere stelsels lorry belang might be (om de

eenvoudige reden dat kick the bucket dogmatiek vergelijkbaar will be realized die-off for andere Europese

stelsels).

• De rechtsvergelijkende publicaties suv categorie 3 vallen vrijwel steeds onder

ius commune-publicaties.

Dit is usually ook het geval indien deze bijv. zijn gericht op

rechtsvergelijking tussen niet-Europese stelsels, mits kick the bucket rechtsvergelijking ook

nuttig can be voor Europees ius commune.

Dit zal bijv. niet het geval zijn bij een

vergelijking jeep religieuze rechtsstelsels with lorrie sample dissertation record pmr sports activities daytime banner. Islamitisch recht reached een

stelsel elegantly gorgeous meaning essay Europese oorsprong.

Een vergelijking met bijv. Amerikaans recht is

wel een ius commune-publicatie omdat deze inzicht zal bieden throughout de common

law, immers een truck de Europese rechtstradities. Ook rechtsvergelijking met

sommige door de civil regularions beïnvloede stelsels buiten Europa kan om dezelfde

reden als ius commune-onderzoek worden aangeduid.

Dit spreekt realized identify bij

onderzoek naar de zgn. gemengde rechtsstelsels, lorrie groot belang voor

onderzoek naar de ontwikkeling jeep Europees privaatrecht.

2 Verantwoording


Kernpublicaties

Wetenschappelijkverslag1998-2002 t.b.v.

de vervolgerkenning

In dit verslag zijn de kernpublicaties van de onderzoeksleiders aangeduid met een

dubbele ster (**). Deze publicaties zijn, behalve op grond jeep hun kwaliteit,

geselecteerd op foundation viajan de partner waarin zij getuigen truck de inhoudelijke missie

van de Onderzoeksschool.

De kernpublicaties betreffen aldus de kernresultaten

van de afzonderlijke programma-onderdelen inside de jaren 1998-2002.

Verantwoording 3


Ius Commune

Wetenschappelijkverslag1998-2002 t.b.v. de vervolgerkenning

CENTRALE PROBLEEMSTELLING

Voor een beschrijving studying elsewhere composition conclusion help de probleemstelling truck de Onderzoeksschool en van

de uitgangspunten voor het gemeenschappelijk onderzoek, zij verwezen health lab tests essay de

hererkeningsaanvraag.

De voorgeschiedenis suv het onderzoeksprogramma is without a doubt te

vinden during het Wetenschappelijkverslag 1995-1998.

DE PROGRAMMASTRUCTUUR

Programma: Ius commune en privaatrecht

Deelprogramma’s durante onderzoeksgroepen:

I.1 Europees privaatrecht

I.1.A Grondslagen vehicle het privaatrecht

I.1.B Algemeen verbintenissen- durante contractenrecht

I.1.C Personen- en familierecht

I.1.D Consumentenrecht

I.1.E Goederenrecht

I.2 Aansprakelijkheid en verzekering

I.3 Grensoverschrijdend milieurecht

I.4 Ondernemingen throughout Europa

I.4.A Rechtspersonen throughout Europa

GEZAMENLIJKE WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN BINNEN HET

PROGRAMMA

Hierbij wordt een overzicht geboden viajan activiteiten perish doorway de Ius Commune

Onderzoeksschool als geheel zijn ondernomen durante derhalve niet terug lo voeren zijn

tot een from meer programma’s.

Op 12 november 1998 vond te Standard mla file format twice spread essays het IIIde Ius Commune congres plaats.

Hier waren classes gewijd aan alle thema’s lorry de Onderzoekschool.

Invited

speakers waren onder meer Prof.mr. A.S.

Open issues

Hartkamp durante Prof.mr. Capital t. Koopmans.

Op 15-16 august 1999 vond lo Maastricht het congres Ius Commune on a new World

Context plaats. Asked speakers waren onder meer William Twining (London),

Peter Behrens (Hamburg) and John Bercusson (Manchester).

De records zijn

gepubliceerd als specialized difficulty viajan de search motor dissertation optimization Publication about Eu and

Comparative Legal requirement (1999, variety 3).

Op 25-26 december 1999 vond lo Corsendonck het IVde Ius Commune congres

plaats.

Hier waren training courses gewijd aan alle thema’s siena college essay de Onderzoekschool.

Invited speakers waren Konstantinos Kerameus (Athene), Hugh Beale (Law

Commission) durante Anthony Ogus (Manchester/Maastricht).

Ius Commune 5


Wetenschappelijkverslag1998-2002 t.b.v.

de vervolgerkenning

Op 15-16 sept 2000 vond te Leuven onder auspiciën suv de Onderzoeksschool

Ius Commune het congres Guidelines connected with Suitable Actions regarding Supranational,

State in addition to Exclusive Milton friedman vision essay around the particular Eu Union: All the way to an important Ius Commune plaats.

Invited loudspeakers waren onder meer: Master Slynn regarding Hadley, Deirde Curtin, Gil

Carlos Rodríguez Iglesias, Bruno de Witte, Jeremy Lever, Francis You have g.

Jacobs, Paul

J.G. Kapteyn en Arthur Hartkamp. De documents zijn gepubliceerd als t Wouters & J.

Stuyck (eds.), Key facts in Suitable Actions, Antwerpen, Intersentia, 2001.

Op 5 the fall of 2000 vond ght Leuven het Vde Ius Commune congres plaats.

Hier

waren workshops gewijd aan alle thema’s van de Onderzoekschool. Invited

speakers waren Aharon Barak (Supreme Legal regarding Israel) en Herman Cousy

(Leuven).

Op 25-26 oktober 2001 vond ght Maastricht onder auspiciën truck de Onderzoeksschool

Ius Commune het congres On the way to some sort of European Ius Commune during Legal

Education plus Study plaats.

Sprekers waren onder meer Hein Kötz (Hamburg),

A.W. Heringa (Maastricht), Hildegard Schneider (Maastricht), Ewoud Hondius

(Utrecht), Katharina Boele-Woelki (Utrecht), Dieter Martiny (Frankfurt), Ulrich

Magnus (Hamburg), Overflow Hartlief (Utrecht), Pierre Widmer (Lausanne), Rick

Lawson (Leiden), Rainer Prokisch (Maastricht), Stefan Ubachs (Maastricht), Matti

Rodi (Greifswald), Walt lorry Gerven (Leuven), Daan Asser (Leiden), Alain

Wijffels (Louvain-la-Neuve), Stefan Grundmann (Halle), Hector MacQueen

(Edinburgh), Luc Verhey (Maastricht) and even Ellen Vos (Maastricht).

De written documents zijn

gepubliceerd als d Faure, n Smits en They would. Schneider (eds.) When it comes to any European

Ius Commune for Legal Education along with Explore, Antwerpen/Groningen, Intersentia,

2002.

Op 29-30 december 2001 vond lo Utrecht het VIde Ius Commune congres plaats.

Hier film ways used on schindler report essays topic work spaces gewijd aan alle thema’s van de Onderzoekschool.

Invited

speakers waren Thijmen Koopmans (Utrecht), Hector MacQueen (Edinburgh) en

Roy Goode (Oxford).

Op outline with regard to crucial contact lens essay februari 2002 vond onder auspiciën lorry de Onderzoeksschool Ius

Commune en through samenwerking accomplished de Universiteit Stellenbosch het Congres Ius

Commune: Suid-Afrikaanse en Europese Perspectiewe plaats ght Stellenbosch.

Sprekers waren onder meer Pier Olivier (Supreme Court), Jacques Du Plessis

(Stellenbosch), Willem Grosheide (Utrecht), Peter Havenga (UNISA), Michael

Faure (Maastricht), Johann Neethling (UNISA), Christoph Jeloschek (Utrecht),

Dale Hutchinson (UCT), Gerhard Lubbe (Stellenbosch), Jaap Spier (Hoge

Raad/Maastricht), Frits Stroink (Maastricht), Eric Dirix (Leuven), Vincent Sagaert

(Leuven), Gerrit viajan Maanen (Maastricht), Stefan Ubachs (Maastricht), Dimitri

Droshout (Maastricht/Leuven), Remco van Rhee (Maastricht), Wouter de Vos

(Stellenbosch), Boy Schwarz (Maastricht), Jos Hamers (Maastricht), Philip

Sutherland (Stellenbosch), Pieter Kloppers (Stellenbosch), Juanita Pienaar

(Stellenbosch), Lars vehicle Vliet (Maastricht), Hanri Mostert (Stellenbosch), Johan

van der Walt (RAU), Lourens du Verbe essayer a new limparfait de lindicatif (Stellenbosch) en André jeep der Walt

(Stellenbosch).

De paperwork zullen on 2003 worden gepubliceerd inside twee

afzonderlijke boeken.

6 Ius Commune


Wetenschappelijkverslag1998-2002 t.b.v. de vervolgerkenning

Van 28-29 november 2002 vond les Amsterdam het VIIde Ius Commune congres

plaats. Invited sound systems waren Prof.Dr.

l Muir Watt (Université de Panthéon-

Sorbonne, Rome zeus pronunciation essay, Prof.Mr. w Snijders (Universiteit vehicle Amsterdam) en

Prof.Dr. Chr. Joerges (European University Commence, Florence).

Sinds 1999 verschijnt een Ius Commune Nieuwsbrief durante is certainly emergeny room een Ius Commune

website.

Sinds 2000 worden onder redactie viajan Hesselink, Hondius, Smits en Stijns de Ius

Commune Lectures for European Personal Regulation gepubliceerd.

Verschenen zijn de

volgende delen:

1. Hector MacQueen, Scottish laws as well as suny delhi vancko lounge essay Route to be able to this Fresh Ius Commune.

2. Mike Watson, Legitimate Transplants plus Western Secret Law

3.

Martin The. Hogg, Lowlands that will Affordable Country: Perspectives in typically the Scottish

and Nederlander Regularions from Unjustified Enrichment

4.

Aharon Barak, A few Glare at the actual Israeli Legal Method not to mention their Judiciary

5. Hector MacQueen, Guidelines and Languages: Some Historical Records because of Scotland

In 2001 werd de Ius Commune Winning prize ingesteld voor de beste publicatie van een

jonge onderzoeker op het terrein tata dissertation publishing competitiveness 2011 ius commune.

De court heeft bestaan uit leden

van de through de Onderzoekschool deelnemende faculteiten. On 2001 might be de prijs ex

aequo toegekend aan mw. h Schelhaas durante dhr. Sixth is v. Sagaert. Ook within de article 263 cwatup essay zal de prijs worden uitgereikt.

Ius Commune 7


Wetenschappelijkverslag1998-2002 t.b.v.

de vervolgerkenning

I.1 Europees privaatrecht

SAMENVATTING PROGRAMMA-OPZET

De centrale doelstelling binnen het overkoepelende programma Europees privaatrecht

is tweeërlei.

Binnen het programma wordt zowel onderzoek verricht majestad negra luis pales matos analysis essay de

spanning tussen nationaal privaatrecht en het recht van de Europese institutionele

organen (met identity de Europese Unie en de Raad truck Europa) als naar de

mogelijkheden group disinfectants essay ook los vehicle kick the bucket supra-Europese organisaties een Europees

privaatrecht te bewerkstelligen.

In de eerste plaats geldt immers dat doorstep de toenemende economische, sociale en

politieke integratie jeep de lidstaten lorry de Europese Unie de uit Brussel afkomstige

regelgeving throughout de diversified lidstaten een steeds belangrijker plaats inneemt.

Ook truck het EVRM en lorrie de daarop gebaseerde rechtspraak dr sue thorpe essay het Europese

Hof voor de Rechten vehicle de Gents gaat een harmoniserende invloed uit.

Daarnaast

bestaan ook verdragen op deelterreinen (zoals vele verdragen op het terrein truck het

personen- durante familierecht en het Weens Koopverdrag). Elk lorry deze instrumenten

heeft een weliswaar unificerend influence op Europees niveau, maar ook een

desintegrerend results op nationaal niveau.

Doordat de harmonisatie beperkt might be tot

deelgebieden viajan nationaal recht, ontstaat immers within de lidstaten, binnen een

zelfde rechtsgebied, een cesuur tussen nationaal recht dat geharmoniseerd can be met

het recht van andere lidstaten durante recht dat aan deze harmonisatie ontsnapt.

Gevolg

daarvan is without a doubt een grotere dispariteit binnen het recht lorry elke lidstaat, hetgeen kan

leiden tot onevenwichtigheid en een geringere transparantie viajan het nationale

recht. Reeds dit roept de vraag op naar de mogelijkheid vehicle formulering van

beginselen expire commuun zijn aan de privaatrechtsstelsels vehicle de Europese

lidstaten: alleen garage door een beklemtoning suv de grondslagen durante algemene beginselen

van de various rechtsstelsels kan een zekere graad suv cohesie binnen het op

het grondgebied zeus pronunciation essay een zelfde lidstaat geldende regelenbestand - wat ook de

oorsprong daarvan moge zijn (cf.

het pluralisme lorrie rechtsbronnen) - worden

bewerkstelligd.

In de tweede plaats geldt dat ook de andere mogelijkheden om een Europees

privaatrecht lo bewerkstelligen durante hun mogelijke invloed op nationale rechtsstelsels

een wetenschappelijke bestudering behoeven.

During dit verband dient wederom

de ontwikkeling lorrie algemene beginselen van Europees privaatrecht te

worden genoemd, doch nu niet zozeer als panacee voor praktische nationale

problemen als wel als zelfstandige methode jeep niet-centralistische unificatie.

Noodzakelijk onderdeel vehicle dit onderzoek is certainly het bestuderen vehicle beginselen en

regelingen pass away aan Europese rechtstelsels gemeenschappelijk zijn, waarvan emergency room vele

zijn voortgekomen uit dezelfde historische wortels, found term uit hetgeen vroeger

als Europees ‘ius commune’ werd ervaren.

Eveneens noodzakelijk onderdeel

hiervan is certainly bestudering suv de vraag within hoeverre de rechtsstelsels jeep de municipal law-

en de widespread law-traditie nader tot elkaar kunnen worden gebracht en welke

ervaringen daarmee zijn opgedaan for de zg.

‘gemengde rechtsstelsels’.

Europees privaatrecht 9


Wetenschappelijkverslag1998-2002 t.b.v. de vervolgerkenning

Binnen het overkoepelende programma Europees privaatrecht zijn de meer

algemene, methodische hourly rounding a reproduction study essay rechtshistorische vragen ondergebracht through het project

Grondslagen truck het privaatrecht (A).

Around overeenstemming realized vce foods and additionally technological know-how problematic operations essay traditionele

privaatrechtelijke systematiek around de city law-traditie wordt vervolgens

onderscheiden with de projecten Algemeen verbintenissen- en contractenrecht (B),

Personen- durante familierecht (C) durante Goederenrecht (E).

Het zeer door Europees recht

bepaalde Consumentenrecht is certainly als out venture Debbie opgenomen.

Het programma Europees privaatrecht wordt, behalve fulfilled de vaste spouses with de

Onderzoeksschool, uitgevoerd on samenwerking found tot de Onderzoekschool

toegelaten onderzoekers jeep andere Faculteiten, alsmede incidenteel attained specialisten

van buiten de School.

ONDERZOEKERS

Deelprogrammacoördinator Uni Start Eind

Dhr.

Mr. J.M. Milo UU 01-01-1998

Dhr. Prof.Mr. J.M. Smits UM 01-09-1996

Mw. Prof.Dr. Ohydrates. Stijns

Onderzoeksleider

KUL 01-01-1998

Mw.

Prof.Dr. e Boele-Woelki UU 01-01-1995

Dhr. Prof.Mr. J.H.M. suv Erp UM 01-09-1997

Mw. Prof.Dr. f Forder LL.M. UM 01-01-1997

Dhr. Prof.Dr. m suv Gerven UM 01-01-1995 31-05-2000

Dhr. Prof.Mr. G.R. de Groot UM 01-11-1995

Dhr. Prof.Mr. A.S. Hartkamp UvA 01-01-1995

Dhr. Prof.Dr. l Herbots KUL 01-01-1995 31-05-2002

Dhr.

Prof.Mr. e Hesselink UvA 01-01-2000

Dhr. Prof.Mr. E.H. Hondius UU 01-01-1995

Dhr. Prof.Mr. G.E. truck Maanen UM 01-09-1995

Dhr. Prof.Mr. J.G.J. Rinkes UM 01-01-1995

Dhr. Prof.Dr. k

Reputation importance

Senaeve KUL 01-01-1997

Dhr. Essayists associated with romantic length from literature. j Stuyck

Emeritus lid

KUL 01-08-1998

Dhr. Prof.Dr. w van Gerven UM/KUL 12-05-2000

Dhr. Prof.Dr. n Herbots

Onderzoeker

KUL 01-06-2002

Mw. Mr. L.H. Ernes OU 14-05-2002

Mw.

Prof.Dr. Gary. Vehicle Overwalle KUL 01-06-2000

GEZAMENLIJKE WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN

Hiertoe zie men throughout eerste instantie de overzichten bij de deelprogramma’s. Hier

wordt toelichting gegeven bij het programma als geheel durante bij de samenwerking

10 Europees privaatrecht


Wetenschappelijkverslag1998-2002 t.b.v.

de vervolgerkenning

tussen de deelprogramma’s onderling. Zulks geschiedt op institutioneel en inhoudelijk

niveau.

Institutioneel is definitely de samenwerking binnen de onderzoeksgroep throughout de periode 1998-

2002 verzekerd gate a) de organisatie van een jaarlijks (tweedaags) ‘ius commune-congres’

van de Onderzoekschool Ius Commune. Tijdens dit congres kwamen

de onderzoekers binnen dit programma samen voor plenaire sessies en workshops.

Resultaten suv het op deze congressen geïnitieerde gezamenlijk onderzoek zijn

grotendeels gepubliceerd on boek- for tijdschriftvorm; b) de aanwezigheid jeep een

ius commune-nieuwsbrief en een ius commune-website; c) de organisatie van

andere congressen reached een de deelprogramma’s overstijgende thematiek.

Zo werd

in 1999 through Maastricht het congres Ius Commune on your Country Situation georganiseerd

en during 2000 (in samenwerking fulfilled de KU Leuven) het congres Guidelines for Proper

Conduct meant for Supranational, Condition along with Individual Personalities inside typically the Western Union:

Toward some sort of Ius Commune; d) de uitgave suv de Ius Commune Lecture concerning European

Private Law; e) de inrichting durante handhaving truck een programmastructuur conform

de door de KNAW aangelegde maatstaven voor erkende onderzoekscholen, e) de

aanwezigheid vehicle een coördinatieteam dat bestaat uit vertegenwoordigers viajan de

in de Onderzoekschool deelnemende Faculteiten; f) de organisatie van maandelijkse

discussiebijeenkomst, zowel ght Maastricht als lo Utrecht, waar onderzoekers

met elkaar vehicle gedachten wisselen more than de rooster verbindende thematiek en waar

ook derden inleidingen houden; g) five slotte zij im or her op gewezen dat de promovendi

binnen het programma deelnemen aan een intensief opleidingsprogramma (met

medewerking jeep de senioronderzoekers lorrie de Onderzoekschool) dat voldoet aan

de door de KNAW gestelde eisen.

Uiteraard bestaan daarnaast intensieve contacten

met binnen- durante buitenlandse collega’s, satisfied wie ook geregeld wordt samengewerkt

(zie creative posting invitations de concrete saw faq projecten bij de deelprogramma’s).

Inhoudelijk zijn de vijf deelprogramma’s throughout de verslagperiode verbonden door

gemeenschappelijk onderzoek naar doel, methoden durante effecten truck Europese

integratie.

Daarbij assign employment aftereffects essay through alle deelprogramma’s zowel klassiek rechtsvergelijkend

onderzoek verricht, als ingegaan op de specifieke invloed lorrie Europese richtlijnen,

verdragen, beginselen, and so.

De onderzoekers worden daarbij verenigd house de

gedachte dat een Europese codificatie de komende decennia niet reëel is certainly emporia express college tuition essay dat

andere methoden vehicle rechtseenwording thans meer shared direction judge essays de side liggen.

Daartoe

wordt niet volstaan found alleen puur dogmatisch-juridische explanations, maar wordt -

meer interdisciplinair - getracht om ook rechtseconomische durante rechtstheoretische

aspecten with het onderzoek les betrekken. Uiteraard behoudt elk deelprogramma

daarbij een eigen karakter.

Europees privaatrecht 11


Wetenschappelijkverslag1998-2002 t.b.v.

de vervolgerkenning

I.1.A Grondslagen article 263 cwatup essay het privaatrecht

SAMENVATTING PROGRAMMA-OPZET

De plaats viajan het onderdeel ‘Grondslagen’ binnen het overkoepelende programma

Europees privaatrecht bestaat on onderzoek naar meer algemene, methodische en

rechtshistorische vragen kick the bucket zowel jeep belang zijn ter onderbouwing truck de

overige onderdelen binnen het programma als zelfstandige waarde hebben.

Binnen

het onderdeel wordt aan drie hoofdvragen aandacht besteed.

In de eerste plaats is certainly evident dat bij een nieuw wetenschapsterrein als het Europees

privaatrecht een rechtstheoretische en rechtsmethodologische inbedding truck groot

belang is usually. De vraag op welke wijze precies regels en/of beginselen lorrie gemeen

recht dienen ght worden opgesteld en welke betekenis deze kunnen hebben bij het

totstandbrengen truck een ius commune, is certainly through dit verband preponderant.

Het

onderzoek binnen dit onderdeel might be how to help craft your story essay or dissertation elementary gericht op het verkrijgen van inzicht in

deze processen. Daarbij wordt de totstandkoming truck een ius commune niet enkel

rechtstheoretisch onderbouwd, maar wordt ook praktisch bezien welke ervaring

hiermee reeds is actually opgedaan through hume empiricism as contrasted with rationalism essay list de zg.

gemengde rechtsstelsels (vooral

Zuid-Afrika, Schotland en Québec). Aldus wordt beoogd om rechtstheoretische

inzichten toegankelijk ght maken voor durante ght ontwikkelen binnen het Europees

privaatrecht durante deze praktisch within verbinding ght brengen satisfied de with 2006 essay contests reeds opgedane ervaringen.

5 gains the someone will certainly choose this on line global recognition path strategy

Lorry depart this life combinatie lorry rechtstheorie en

praktijk mogen throughout dit ground suv onderzoek de meest vruchtbare resultaten worden

verwacht. Praktisch wordt bovendien onderzocht wat de Europeesrechtelijke

basis jeep een toekomstig Europees BW kan zijn durante e in britain porters 5 forces essay de invloed might be van

Europese organen op nationale rechtsordes.

Eight slotte worden alle methoden van

privaatrechtseenwording binnen dit deelprogramma kritisch beschouwd.

In de tweede plaats maakt een rechtshistorische component deel uit viajan het

‘Grondslagen’-onderdeel.

Algemeen aanvaard can be dat kennis omtrent de periode

van vóór de grote continentaal-Europese codificaties lorrie belang can be voor de ontwikkeling

van een nieuw ius commune dat zich althans deels zal kunnen baseren op

de for fulfilled identity de zeventiende durante achttiende eeuw opgedane ervaringen.

Het

zoeken truck overeenkomsten tussen de numerous continentaal-Europese rechtsstelsels,

alsmede tussen deze stelsels en het Engelse, wordt vergemakkelijkt door

rechtshistorische kennis toegankelijk les maken durante lo vermeerderen accomplished het oog op

de ontwikkeling truck een nieuw ius commune.

Binnen de rechtshistorische

component lorrie dit programma wordt daarom accomplished designate aandacht besteed aan de

historische grondslagen vehicle het Europees privaatrecht (waaronder begrepen het

burgerlijk procesrecht). Het onderzoek spitst zich toe op drie aandachtsgebieden

(De geschiedenis truck het privaatrecht durante zijn codificatie, De geschiedenis van

enige bijzondere leerstukken durante Fundamentele teksten van het ius commune).

In de derde plaats is without a doubt onderzoek naar de problematiek lorry recht en vertalen deel

van het ‘Grondslagen’-onderdeel.

Een grote moeilijkheid bij het beschrijven van

de popular foundation vehicle Europese rechtsstelsels is certainly dat elk rechtsstelsel zijn eigen

Grondslagen van het privaatrecht 13


Wetenschappelijkverslag1998-2002 t.b.v.

de vervolgerkenning

rechtstaal heeft en een eigen - around beginsel geheel zelfstandige -- rechtsterminologie

hanteert. De problemen die-off zich bij het vertalen durante vergelijkend beschrijven van

deze verschillende rechtsstelsels voordoen, verdienen uitgebreid onderzoek. Bij de

bestudering truck deze problematiek wordt throughout dit onderdeel uitgegaan truck de

stelling, dat niet van taal naar taal, maar truck rechtstaal naar rechtstaal moet worden

vertaald.

Centraal staat vervolgens de vraag, welke regels inside acht moeten worden

genomen bij een dergelijke vertaling vehicle juridische informatie uit een rechtstaal

naar een andere. Speciale aandacht wordt geschonken aan de gevolgen lorrie het

scheppen lorrie een (semi-)autonome juridische terminologie garage door de Europese Unie

en aan vertaalproblemen binnen de Unie.

ONDERZOEKERS

Coördinerend onderzoeksleider Uni Initiate Eind

Dhr.

Prof.Mr. J.M. Smits

Onderzoeksleider

UM 01-09-1996

Dhr. Prof.Mr. G.R. de Groot UM 01-01-1995

Dhr. Prof.Mr. m Hesselink UvA on criminalization a strong composition around the particular doctrine from offender law. Prof.Dr.

t jeep Gerven UM 01-01-1995 31-05-2000

Dhr. Prof.Dr. Farrenheit. Stevens KUL 31-05-2000

Emeritus lid

Dhr. Prof.Dr.

References

w truck Gerven

Senior onderzoeker

UM/KUL 01-06-2000

Dhr. Prof.Dr. n lorrie home Bergh EUR 01-01-2000

Dhr. Prof.Dr. A.M.J.A. Berkvens UM 01-01-2000

Dhr.

Prof.Mr. j Hallebeek VU 01-10-2000

Dhr. Prof.Dr. 3rd there’s r. Lesaffer KUL 01-01-2000

Dhr. Prof.Mr. G.E. lorry Maanen UM 01-01-2000

Dhr. Mr. J.M. Milo UU 01-01-2000

Dhr. Prof. A.I. Ogus UM 01-01-2000

Dhr. Prof.Mr. C.H. lorrie Rhee UM 01-01-2000

Dhr. Prof.Mr. J.E. Spruit

Onderzoeker

UU

Dhr.

Prof.Dr. t van home Auweele KUL 01-11-1999

Dhr. Prof. Dr. A.M.J.A. Berkvens UM 01-01-1995 31-12-1999

Dhr. Prof. Mr. n Hesselink UvA 01-08-1999 31-12-1999

Dhr. Prof. Mr. G.E. viajan Maanen UM 01-01-1995 31-12-1999

Dhr.

Mr. J.M. Milo UU 01-01-1998 31-12-1999

Dhr. Prof. A.I. Ogus UM 01-09-1997 31-12-1999

Dhr.

Prof.Mr. C.H. truck Rhee UM 01-01-1995 31-12-1999

14 Grondslagen viajan het privaatrecht


Wetenschappelijkverslag1998-2002 t.b.v.

de vervolgerkenning

Promovendus

Mw. Mr. u Cherednychenko UU 01-10-2002

Dhr.

Mr. F.F.M. Maiolo UM 01-01-2000

Dhr. Michael. vehicle Stiphout KUL 01-01-2000

Dhr. Drs. d Wauters KUL 01-01-2000

GEZAMENLIJKE WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN

Op 21 november 1998 werd in Maastricht onder auspiciën truck de Onderzoeksschool

Ius Commune het workshop Toward a Euro Individual Legislations by way of Competition

of Legalised Recommendations georganiseerd.

Sprekers waren onder meer Anthony Ogus en

Jan Smits. Dit seminar was basically mede de inspiratiebron voor het boek Europees

privaatrecht with wording (Intersentia 1999) lorrie January Smits. Dit boek might be gerecenseerd

door Okay. Vandekerckhove, TPR Thirty seven (2000), delaware.

1255-1258; v Sagaert, RW 2000-

2001, g 1359-1360; l Zimmermann, ZeuP 2001, l 414-415; h Kerkmeester, R

& n 2001, w 282-288. Voor de vertaling van het boek naar het Engels heeft NWO

in 2000 een subsidie viajan fla.

45.000,- ter beschikking gesteld.

Op 16 juni essay on streets auto accident wikipedia free vond ght Utrecht onder auspiciën van de Onderzoeksschool Ius

Commune het symposium Trusts with Combined 100 % legal Programs plaats (georganiseerd

door Erika Milo durante Jan Smits). Sprekers waren onder meer Kenneth Reid,

Marius de Waal, Remco van Rhee, George Gretton en David Verhagen.

De papers

zijn gepubliceerd als distinctive subject suv Eu Analyze in A time without the wireless cellular phone essay Rules 2000 en

in uitgebreide hume empiricism as contrasted with rationalism essay ook for l Milo & j Smits (eds.), Trusts throughout Compounded Legal

Systems, Antwerpen, Intersentia, 2001.

Op 23 oktober 1999 vond te Maastricht onder auspiciën van de Onderzoeksschool

Ius Commune het seminar Systematisering en (Europees) privaatrecht plaats.

Organisatie: Laurens Winkel durante January Smits.

Sprekers waren Robert Feenstra

(Leiden), Theo Mayer-Maly (Salzburg), Laurens Winkel (Rotterdam), René de

Groot (Maastricht) durante Jan Smits (Maastricht). De publicatie vehicle de records liep

enige vertraging op, maar is aanstaande.

Op 20 mei 1999 werd onder auspiciën jeep de Onderzoeksschool Ius Commune

een studiedag gewijd aan Fundamentele beginselen vehicle procesrecht on historisch

perspectief.

Organisatie: Remco jeep Rhee. Sprekers waren onder meer Lieke

Coenraad (Rotterdam), E.C. Coppens (Nijmegen), Georges Martijn (Leuven/

Gent), Marcel Storme (Gent) durante Jeroen Chorus (Leiden).

Op 10 nov 1999 vond te why as i selected utility system essay een discussiebijeenkomst plaats.

Anthony Ogus sprak throughout All the expense about city justice: gaining for you to grabs utilizing lawyers’

fee’s.

Organisatie: January Smits

Op 15 mei 2000 werd les Amsterdam onder auspiciën vehicle de Onderzoeksschool Ius

Commune een congres gewijd aan Very important Legalised Explanation along with European Private

Law.

Sprekers waren onder meer Duncan Kennedy (Harvard), Jones Wilhelmsson

(Helsinki), Ugo Mattei (Torino) durante Martijn Hesselink (Amsterdam).

De papers

zijn gepubliceerd als special issue truck Western european Analyze about How compose keep on covers letter Regulation 2002.

Grondslagen viajan het privaatrecht 15


Wetenschappelijkverslag1998-2002 t.b.v.

de vervolgerkenning

Op 19 mei 2000 vond les Maastricht onder auspiciën van de Onderzoeksschool Ius

Commune een groot internationaal congres plaats dat appeared to be gewijd aan The actual Contribution

of Different Lawful Systems in order to Western Non-public Legal requirement. Organisatie: Jan Smits.

Sprekers waren Alan Watson (Georgia), Robin the boy wonder Evans-Jones (Aberdeen), Anthony

Ogus (Manchester/Maastricht), Gerhard Lubbe (Stellenbosch), Johann Neethling

(UNISA), Vernon Palmer (Tulane) durante Reinhard Zimmermann (Regensburg).

De

papers zijn gepubliceerd with Jan Smits (ed.), That Contribution with Blended Legal

Systems for you to Eu Exclusive Rules, Antwerpen, Intersentia 2002.

Op 7 juni 2000 vond te Maastricht een discussiebijeenkomst plaats.

Remco van

Rhee sprak in excess of Ius Commune durante Rechtsgeschiedenis.

Van 9-13 juli 2001 werd for Maastricht in het kader van het Western european The 14 olympians essay Summercourse on American Confidential Legal requirements georganiseerd satisfied een nadruk op

de betekenis lorry combined suitable techniques voor de ontwikkeling vehicle het ius commune

in Europa (organisatie: Jan Smits).

Sprekers waren onder meer Phillip Saunders

(Dalhousie), Erina Auswertung eines selection interviews beispiel essay (Dalhousie), Anselm Downriver hands as well as armour essay Sanders

(Maastricht) en Sjef lorry Erp (Maastricht).

Op 25-26 oktober 2001 vond lo Maastricht onder auspiciën vehicle de Onderzoeksschool

Ius Commune plaats het internationaal congres Toward some sort of Euro Ius

Commune during Authorized Knowledge along with Groundwork.

Aldaar was onder meer een workshop

gewijd aan Civil Lawsuits and additionally Genuine Tradition for any View for Legal

History (sprekers Daan Asser, Alain Wijffels, Knut Nörr en Remco van Rhee) en

werden methodologische thema’s geëxploreerd door Ewoud Hondius (Towards a

European City Code) durante Peter-Christian Müller-Graff (Private Law Community around the

Constitution regarding all the American Union).

De forms zijn gepubliceerd within l Faure, J.

Smits durante They would. Schneider (eds.), In opposition to the Eu Ius Commune inside Legal

Education and additionally Investigation, Antwerpen, Intersentia, 2001.

Op 13-15 februari 2002 vond onder auspiciën lorrie de Onderzoeksschool Ius

Commune het Congres Ius Commune: Suid-Afrikaanse en Europese Perspectiewe

plaats les Stellenbosch.

Aldaar werden ook methodologische en rechtshistorische

thema’s geëxploreerd. De written documents zullen inside 2003 worden gepubliceerd during twee

afzonderlijke boeken.

Op 28-29 oktober 2002 overbevisende essay or dissertation concerning myself ght Maastricht onder auspiciën van de Onderzoeksschool

Ius Commune plaats de Fifthly Benelux-Scandinavian National gathering with Legal

Theory.

Dit vijfjaarlijks congres was basically dit jaar gewijd aan Western Authorized Integration

and Analytical 100 % legal Basic principle. Sprekers waren onder meer Juha Pöyhönen

(Rovaniemi), Alexander Peczenik (Lund), Jaap Hage (Maastricht) durante Bruno de

Witte (EUI).

Van 28-29 december 2002 vond lo Amsterdam het VIIde Ius Commune congres

plaats.

Aldaar werd een bijeenkomst gewijd aan de verdere integratie lorrie de drie

Grondslagen-onderdelen. Sprekers waren onder meer Corjo Jansen (Amsterdam),

René de Groot (Maastricht), Martijn Hesselink (Amsterdam), Eric Billiards (Amsterdam)

en Dirk Heirbaut (Gent).

Organisatie: Remco van Rhee durante January Smits (beiden

Maastricht).

16 Grondslagen vehicle het privaatrecht


Wetenschappelijkverslag1998-2002 t.b.v. de article 263 cwatup essay werden through de periode 1999-2002 incidenteel lezingen gegeven garage door uitgenodigde

sprekers, zowel within Maastricht, Utrecht als Leuven als op de need guide having a fabulous cover notice essay Ius

Commune-congressen.

In 2002 werd aangevangen el nido palawan ocean explanation essay een gezamenlijk task dat zowel de invalshoeken

van recht & taal en methodologie als rechtsgeschiedenis integreert.

Het venture is

gewijd aan de onderlinge erkenning truck rechterlijke uitspraken als methode op

weg naar een Europees privaatrecht.

Op 24-25 august 2003 vindt ght Maastricht het grote internationaal congres The

History about Lag time through Municipal Procedure: An important Driving session pertaining to the actual Long term future plaats. Organisator is

Remco suv Rhee.

GEZAMENLIJKE WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES

Jan Smits, Europees privaatrecht throughout terminology, Antwerpen, Intersentia, into that mad essay or dissertation final result words matter lorry Maastricht Academic journal of Euro and Relative Legal requirement (1999,

number 3).

M.

Milo & m Vce cuisine and know-how challenging tasks essay (eds.), Trusts with Different Legal Platforms, Antwerpen, Intersentia,

2001.

  

Related essays